வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம்

Author: DR. YUSUF AL QARDHAWI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Rs. 100.00

In Stock !

Order now & get your book in 2-3 Business Days.
Free shipping in India if total order amount exceed Rs 0/-, Else add Rs 100/- as delivery charges.

Qty: 
To buy, Sign in to turn on 1-Click ordering.

Book Summary of வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம்

வன்முறை என்றவுடன் அடி, உதை, வெடிகுண்டு தாக்குதல், உயிர்பலி என்பவைகளே மனதில் தோன்றும். இவைகளுக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா? 
என்றால் நிச்சயமாக இல்லையென்றே கூறமுடியும்.
 
உலக மக்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் வன்முறை மார்க்கமல்ல என்பதை தெளிவாக்குவதற்காக படிப்படியாக விபரங்கள் எடுத்துரைக்கிறார் டாக்டர் யூசுஃப் அல்கர்ளாவி.

About The Author


Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year July 2021
ISBN-13 978-81-232-03
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 0 Pages

Please note: All products sold on iftchennai.in are brand new and 100% genuine.

Book Reviews of வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம்
0.0
Average Rating
Based on 0 ratings
Have you used this product?
Review it Now.
You have rated this product
    Book: வன்முறை மார்க்கமல்ல இஸ்லாம் by DR. YUSUF AL QARDHAWI
    ISBN Number: 978-81-232-03,